دات نت نیوک

نيروگاههای كشور

در سال 1389 در كشور 66 نيروگاه حرارتی توليد برق (بخاری، گازی و چرخه تركيبی) تابعه وزارت نيرو فعاليت داشته كه كل ظرفيت اسمی نصب شده آنها 41491 مگاوات می‌باشد. اين نيروگاه‌ها برای توليد 195 ميليون مگاوات ساعت برق در سال 1389 مقدار 4825 ميليون ليتر گازوييل، 9261 ميليون ليتر نفت كوره و 36806 ميليون مترمكعب گاز طبيعی به مصرف رسانده‌اند. احتراق اين مقدار سوخت‌های فسيلی در انواع واحدهای نيروگاهی باعث انتشار مقادير متنابهی از انواع آلاينده‌ها در محيط می‌شود.

با توجه به افزايش مصرف گازطبيعی بخش خانگی طی سال‌های اخير در فصل زمستان و افت فشار گاز و در نتيجه اختلال در تأمين گاز مورد نياز نيروگاه‌های كشور، شاهد رشد مصرف سوخت‌های مايع درنيروگاه‌ها بوده‌ايم، به نحوی كه رشد مصرف سوخت‌های مايع در نيروگاه‌های وزارت نيرو به طور متوسط از سال 1384 تا سال 1388 برای نفت كوره و گازوئيل به ترتيب 8/10و 8/9 درصد بوده است و اين در حالی است که مصرف گاز طبيعی طی همين مدت تنها 7/2 درصد در سال رشد داشته است. در حال حاضر نيروگاه‌های ايرانشهر، زرند، بوشهر، چابهار و زاهدان به دليل متصل نبودن به شبكه گاز كشور، فقط سوخت مايع مصرف كرده‌اند. ضمناً برنامه‌ريزی‌هايی برای حمل مطمئن و سريع سوخت مايع به نيروگاه‌ها صورت گرفته كه از آن جمله می‌توان به احداث خط لوله انتقال سوخت مايع به نيروگاه‌های چرخه تركيبی گيلان، نيشابور، بندر عباس، اردبيل، اروميه، منتظر قائم، سيكل تركيبی شهيد رجايی، شازند، منتظری، ری، قم، كرمان و دماوند و همچنين افزايش ظرفيت ذخيره سوخت مايع نيروگاه‌ها اشاره كرد.

  • نيروگاههای كشور

    نیروگاه حرارتی

  • نيروگاههای كشور

    نیروگاه حرارتی


 توليد و سوخت مصرفي نيروگاه‌هاي تحت پوشش وزارت نيرو در سال 1389

توليد و سوخت مصرفی نيروگاه‌های تحت پوشش وزارت نيرو در سال 1389

برآورد آلودگی ناشی از سوخت مصرفی و هزينه‌های اجتماعی ناشی از آن