دات نت نیوک

ISO 22000

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی است که برای اثبات توانایی کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی یك سازمان در زنجیره مواد غذایی لازم می باشد. این الزامات برای تضمین ایمنی مواد غذایی در زمان مصرف انسان ضروری است.

این استاندارد برای تمام سازمان هایی که در هر زمینه ای از زنجیره مواد غذایی فعالیت داشته و بخواهند سیستمهایی را اجرا کنند که به طور مداوم محصولات ایمن پایدار فراهم کنند، صرف نظر از اندازه، کاربرد دارد. برای دستیابی به هریك از الزامات، این استاندارد می تواند از طریق به کارگیری منابع درون و یا برون سازمانی اجرا شود.

الزمات استاندارد ایمنی مواد غذایی برای توانایی یك سازمان

  • الف - طرح ریزی، پیاده سازی، اعمال، حفظ و به روزآوری یك سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی با هدف تأمین محصولات منطبق با مصرف مورد نظر و ایمن برای مصرف کننده؛
  • ب - اثبات تطابق با الزامات قانونی و مقررات ایمنی مواد غذایی قابل کاربرد؛
  • پ - ارزیابی و بررسی الزامات مشتری و اثبات انطباق آن ها با الزامات توافق شده دو جانبه با مشتری که مربوط به ایمنی مواد غذایی بوده و موجب افزایش رضایت مشتری می شود؛
  • ت - ارتباط اثربخش در مورد موضوعات ایمنی مواد غذایی با تأمین کنندگان، مشتری ها و طرف های ذی نفع در زنجیره مواد غذایی؛
  • ث - اطمینان از انطباق سازمان با خط مشی اظهار شده ایمنی مواد غذایی ؛
  • ج - اثبات چنین انطباقی به طرف های ذی نفع مربوطه ؛
  • چ - درخواست گواهی یا ثبت سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی خود توسط سازمان بیرونی، خود ارزیابی، خود اظهاری یا تطابق با این استاندارد.
لزمات استاندارد ایمنی مواد غذایی برای توانایی یك سازمان

الزامات ISO 22000