دات نت نیوک

چنانچه سازمانها و شرکتهای صنعتی، خواستار ايجاد محيطی امن و به دور از خطر، برای پرسنل خود باشند، بايستی الزامات استاندارد بين المللی ايمنی و بهداشت شغلی را رعايت نمايند. اين استاندارد جهانی که بنام OHSAS18001 معروف است، تمامی الزامات مورد نياز برای ايجاد محيط امن و سالم برای پرسنل را دارا می باشد، هرچند همانطور که خود اين استاندارد بيان نموده است، اين استاندارد نمی تواند باعث ايجاد مصونيت از تعهدات قانونی سازمانها باشد و زمانی يک سازمان می تواند با خيالی آسوده به فعاليت خود ادامه دهد که علاوه بر رعايت الزامات استاندارد ايمنی و بهداشت شغلی، کليه الزامات قانونی مرتبط با فعاليت سازمان را نيز، رعايت نمايد.

سری ارزيابی های ايمنی و بهداشت حرفه‌ای يا OHSAS همراه با راهنمای اجرايی آن، با هدف پاسخ به نياز فوری سازمانها به عنوان يک استاندارد نظام مديريت ايمنی و بهداشت حرفه‌ای تدوين شده است که با آن بتوانند نظامهای مديريت خود را مورد ارزيابی قرار دهند. استانداردOHSAS 18001 بصورت هماهنگ با استانداردهای ISO 9001 و ISO 14001 تدوين شده تا يکپارچه نمودن نظامهای مديريت کيفيت، زيست محيطی و ايمنی و بهداشت را در سازمان تسهيل گردد. آخرين نسخه از اين استاندارد، مربوط به سال 2007 می باشد و راهنمای استقرار اين استاندارد، OHSAS18002 نيز مربوط به سال 2008 است

iso 18001