دات نت نیوک
ISO 10002

این استاندارد بین المللی، راهنمایی است برای طراحی و پیاده سازی یک فرآیند ثمربخش و کارا جهت رسیدگی به شکایت ها برای انواع فعالیتهای تجاری و یا غیر تجاری، از جمله آنهایی که مرتبط با تجارت الکترونیک هستند. این استاندارد جهت استفاده یک سازمان و مشتریان، شاکیان و دیگر طرف های ذینفع می باشد. اطلاعات بدست آمده ازطریق فرآیند رسیدگی به شکایت ها می تواند منجر به پیشرفت هایی در محصولات و فرآیندها شود و هنگامیکه بهشکایت ها به درستی رسیدگی شود، می تواند شهرت سازمان را صرفنظر از وسعت، مکان و حوزه ی آن، بهبود بخشد. کارایی این استاندارد زمانی آشکارتر می شود، که در رسیدگی اصولی به شکایت ها، اطمینان ایجاد گردد. یک فرآیند موثر و کارا در رسیدگی به شکایت ها، بازتاب نیازهای سازمان های عرضه کننده ی محصولات و افرادی است که دریافت کنندگان آن محصولات می باشند

مزایای پیاده سازی استاندارد پاسخگویی به شکایات مشتریان

  • رسیدگی به شکایت ها
  • حل شکایت ها به یک شیوه ی نظام مند
  • شناسایی گرایش ها و حذف دلایل شکایت ها
  • رویکرد مشتری –محور برای حل شکایت ها
  • پایش و اندازه گیری رضایت مشتری
ISO 10002