دات نت نیوک

بهینه سازی سیستم های انرژی

مجموعه اقداماتی كه در جهت بهره‌برداری مؤثر از منابع انرژی موجود (نوع پايان پذير) صورت می‌گيرد مديريت انرژی نام دارد كه شامل صرفه‌جويی در مصرف انرژی، مصرف منطقي و جايگزينی منابع انرژی می‌گردد.

پرهيز از مصارف غير ضروری

كليه مصارفی كه باعث توليد يا خدمات يا رفاه نگردند، غيرضروری هستند، مانند هرز كار كردن ماشين‌آالات، بيش از حد گرم كردن واحد ها و …. به منظور پرهيز از اين مصارف اقدامات فنی مانند كليدهای محدود كننده برای ماشين‌ها و دستور‌العمل‌هايی برای افراد استفاده كننده از تجهيزات پر مصرف مفيد خواهد بود.

كاهش تقاضای انرژی مفيد ويژه

اين اقدامات عمدتا طبيعت فنی دارند و شامل عايق بندی حرارتي و طراحی و ساخت بهينه مواد مورد استفاده در فرآيند توليد می‌گردند.

بهبود بازده

با روشهايی همچون طراحی بر مبنای مصرف انرژی، نگهداری دقيق، استفاده بهينه و اندازه بندی مناسب تجهيزات بر مبنای انرژی می‌توان به راندمان بالا برای ماشينهای توليدی دست يافت.

باز يافت انرژی

بازيافت انرژي در صنايع تقريباً هميشه به معناي بازيافت گرماست. استفاده اقتصادي از گرماي باز مانده تنها به صورتي ممكن است كه اين گرما به شكل متمركز در قالب مواد (آب، هوا، گاز و مواد جامد ) منتشر گردد و به صورت تلفات سطحي در محدوده وسيعي پخش نشود.

نكات قابل توجه جهت اداره امور انرژی با کارایی و اثر بخشی بالاتر که در خدمات ارائه شده توسط شرکت مهندسی و مشاوری اسپیدان مورد توجه قرار می گیرد :
  1. توسعه راهبردی خط مشي‌های مربوط به انرژی
  2. تشكيل و فعاليت جدی واحد مديريت انرژی
  3. آموزش صحيح و مداوم
  4. مميزی انرژی، بازبينی نحوه مصرف انرژی و بهبود آن
  1. اعمال سيستم نظارت بر انرژی
  2. حصول اطمينان از بازدهي انرژی در طراحی و برنامه ريزی كليه فرايندها
  3. مجهز شدن به مناسبت ترين نوع فن آوری
  4. ايجاد و پايدار كردن فرهنگ صرفه جويی در انرژی