دات نت نیوک

امکان سنجی اقتصادی

انرژی از مهم ترين عوامل ضروری برای توسعه هر كشوری محسوب شده و از طرف ديگر مصرف سوخت های فسيلی به كاهش و در نهايت اتمام منابع و ذخاير آنها منجر می شود. همچنين مصرف انواع حامل های انرژی، به خصوص سوخت های فسيلی مهم ترين عامل آلودگی هوا و تغييرات آب و هوايی می باشد. به همين دليل استفاده بهينه از انرژی در فرآيند توسعه اقتصادی، همواره به عنوان يك هدف مهم در توسعه پايدار مد نظر بوده است. مهم ترين منبع ايجاد آلاينده های هوا از نظر كمی و كيفی در نيروگاه های حرارتی و چرخه تركيبی فرآيند احتراق سوخت می باشد. آلاينده های ناشی از احتراق سوخت كه مهمترين آنها اكسيدهای نيتروژن، اكسيدهای گوگرد، منواكسيد كربن و ذرات معلق می باشند از طريق دودكش های نيروگاه به اتمسفر تخليه می گردند. كنترل آلودگی هوا در نيروگاه ها با چند رويكرد قابل بررسی می باشد. از طريق تغيير در فرآيند و نحوه احتراق يا نوع سوخت مصرفی می توان ميزان توليد و انتشار آلاينده ها به اتمسفر را كاهش داد. از آنجايی كه در نيروگاه های سوخت فسيلی انواع سوخت های گاز، نفت گاز يا نفت كوره ممكن است به منظور توليد انرژی در محفظه احتراق سوزانده شوند، آلاينده های هوا كه در نتيجه این فرآيند ايجاد و از دودكش های نيروگاه ها خارج خواهند شد، آلاينده های احتراق هستند كه بر حسب نوع سوخت مورد مصرف تا حدودی متفاوت خواهند بود. بر اين اساس دود خروجی از توربين های گازی كه دوگانه سوز (گاز سوز و در شرايط عدم وجود گاز و يا در مواقع راه اندازی سيستم با سوخت نفتگاز بهره برداری می شوند) هستند، حاوی آلاينده های احتمالی منو اكسيدكربن، اكسيدهای نيتروژن، دی اكسيد گوگرد (در شرايط بهره برداري با سوخت نفت گاز) و ذرات معلق (در شرايط بهره برداری با سوخت نفت كوره) خواهند بود. همچنين در توربين های بخار كه با سوخت دوگانه نفت كوره و نفت گاز در كشور ما بهره برداری می شوند در هر دو حالت حاوی آلاينده های منو اكسيدكربن، اكسيدهای نيتروژن، دی اكسيد گوگرد و ذرات معلق خواهند بود.

بطور كلی كنترل آلودگی هوا در نيروگاه ها با چند رويكرد قابل بررسی می باشد.
  • از طريق تغيير در فرآيند و نحوه احتراق يا نوع سوخت مصرفی می توان ميزان توليد و انتشار آلاينده ها به اتمسفر را كاهش داد.

  • همچنين با تغيير سوخت از انواع سوخت های مايع و جامد به گاز طبيعی از توليد و انتشار اكسيدهای گوگرد جلوگيری به عمل خواهد آمد.

  • كنترل آلاينده های هوا از طريق به كارگيری سيستم های تصفيه دود و حذف آلاينده ها از دود خروجی و رساندن غلظت آنها به حداكثر غلظت مجاز نيز امكان پذير است