دات نت نیوک

در سيستم‌های خنک کننده، با توجه به نوع سيال مورد استفاده رادياتورهای متفاوتی مورد نياز است. جهت انتقال حرارت از موتور به رادياتور و در نهايت آزاد شدن اين حرارت به محيط اطراف، به کارگيری سيالات با ظرفيت‌های گرمايی بالا ضروری میباشد. اين سيالات قادرند بدون افزايش دمای خودشان حرارت را جذب و سپس آن را بسيار آهسته و بدون نياز به مقدار سيال بيشتر به محيط اطراف منتقل نمايند که اين انتقال آهسته گرما به محيط، موجب بزرگی اندازه رادياتورهای غبارگیر می شود. اگر سرعت انتقال حرارت توسط سيالات به‌گونه‌ای افزايش يابد، طراحی رادياتورها آسان و مؤثرتر شده و می‌توان آنها را کوچکتر ساخت. همچنين اندازه پمپ‌‌های خنک کننده غبارگیرهای صنعتی می تواند کاهش يابد. افزايش هدايت گرمايی خنک‌کننده‌ها نيز می تواند ايده‌ای مناسب براي توليد پيل‌های سوختی پيشرفته و غبارگیرهای دوگانه سوز/الکتريکی باشد.

هندسه

شکل زیر شماتیک ساده از نحوه انجام آزمایش برای بررسی اثر نانوسیال برای برعملکرد یک رادیاتور را نشان می دهد. هوای دمیده شده به روی لوله های رادیاتور باعث خنک شدن دمای سیال درون رادیاتور می گردد.

شماتیک دستگاه آزمایش اثر استفاده از نانوسیال بر عملکرد رادیاتور

شماتیک دستگاه آزمایش اثر استفاده از نانوسیال بر عملکرد رادیاتور

مشخصات هندسی لوله های رادیاتور شبیه سازی شده در این طرح در شکل نشان داده شده است. علت انتخاب این هندسه در دسترس بودن اطلاعات تجربی مربوط به استفاده از نانوسیال در این رادیاتور بوده است.

شماتیک هندسه لوله رادیاتور
شماتیک هندسه لوله رادیاتور

شماتیک هندسه لوله رادیاتور

هندسه نشان داده شده در شکل بالا ابتدا در نرم افزار GAMBIT مدل سازی شده و شبکه مورد نظر تولید می شود و سپس تنظیمات مربوطه در نرم افزار Fluent برای شبیه سازی عملکرد رادیاتور انجام می شود. برای محاسبه خواص فیزیکی نانوسیال که با غلظت نانوذرات و دما تغییر می کنند از کد نویسی به زبان C++ که در نرم افزار Fluent به عنوان UDF (User Define Function) شناخته می شود استفاده شده است. شکل زیر نمایی از هندسه رادیاتور شبیه سازی شده را در نرم افزار Fluent نشان می دهد.

هندسه لوله ی رادیاتور شبیه سازی شده در نرم افزار GAMBIT
هندسه لوله ی رادیاتور شبیه سازی شده در نرم افزار GAMBIT

هندسه لوله ی رادیاتور شبیه سازی شده در نرم افزار GAMBIT