دات نت نیوک

برنامه ریزی تسهیلات (Facility planning) شامل دو بخش عمده مکان یابی تسهیلات (Facility location) و طراحی تسهیلات (Facility design) می باشد که مهمترین بخش طراحی نیز چیدمان تسهیلات (Facility layout) و بخش های دیگر آن، حمل و نقل (Material handling) و طراحی ساختمان و تاسیسات (Structural design) است.

به بررسی مسائل مختلف مکان¬یابی تسهیلات و چیدمان برای یک سازمان یا کشور بسیار مهم است که بداند منابع و تسهیلات خود را در کجا مستقر کند و نحوه¬ی سرویس¬دهی این منابع به چه صورت باشد تا بهترین کارایی و اثربخشی را داشته باشند و تمام نقاطی که به این تسهیلات نیاز دارند را به بهترین نحو پوشش دهد. جواب دادن به این سوال می تواند در راستای رسیدن به اهدافی چون منافع اقتصادی، کیفیت سرویس¬دهی، امنیت، حفظ محیط زیست، دسترسی یا عملکرد مطلوب باشد.

شرکت اسپیدان منادی فن و دانش به مدیران و کارفرمایان در رابطه با تصمیمات مربوط به مکان¬یابی و استقرار، در بخش¬های صنعتی نظیر تعیین مکان احداث کارخانه¬ها، نیروگاه¬ها، استقرار تجهیزات و دپارتمان¬ها در یک واحد صنعتی، استقرار دفاتر در سطح شهر و مراکز توزیع محصولات و ... آمادگی انجام همه نوع مشاوره و مساعدت های لازم را دارد.

برنامه ریزی تسهیلات

برنامه ریزی تسهیلات
دیدگاه کلی طراحی و طرح ریزی واحدهای صنعتی

برنامه طراحی ، فرآیند طراحی ، چرخه سلسله مراتبی طرح ریزی تسهیلات ، اهداف طرح ریزی تسهیلات ، سامانه های اطلاعاتی مساله محور، برنامه های رایانه ای پشتیبانی تصمیم ، ارائه مدل های ریاضی در طرح ریزی تسهیل ، سامانه های تولیدی ، چیدمان بر اساس موقعیت ثابت ، فرآیند چیدمان بر مبنای محصول ، چگونگی چیدمان بر مبنای فرآیند ، فرایند چیدمان سلولی ، سامانه های خدماتی ، نوسازی یا مهندسی مجدد تسهیلات ، محدودیت های طرح ریزی و طراحی تسهیلات


برنامه ریزی حمل و نقل مواد و چیدمان کارخانه

ارائه فایل های نرم افزاری ، اسناد اساسی ، گزارش پروژه ، تجزیه و تحلیل محصول ، نقشه های تولید ، سامانه شناسایی و لیست قطعات ، نمودار گردشی مونتاژ ، تولید قطعات ، برگه های مسیر ، هزینه ها و نیازمندی های ماشین آلات ، هزینه های ماشین آلات ، احتیاجات مواد ، نقشه های ماشین آلات ، طرح ریزی چیدمان ، نمودارهای طرح ریزی چیدمان ، هزینه ها و نیازمندی های حمل و نقل مواد ، برنامه ریزی کارکنان ، هزینه ها و نیازمندی های کارکنان ، هزینه هر واحد ، چیدمان اداری ، چیدمان پیشنهادی کارخانه

برنامه ریزی حمل و نقل

طراحی محصول و طرح ریزی فرآیند
طراحی محصول و طرح ریزی فرآیند

بررسی بازار، روش های پیش بینی کیفی ، روش های پیش بینی کمی ، طراحی محصول ، فرآیند طراحی محصول ، فهرست مواد یا لیست قطعات ، نقشه های قطعات تشکیل دهنده ، نقشه مونتاژ ، ابزارهای طراحی محصول ، مهندسی همزمان ، گسترش کارکردهای کیفیت ، تجزیه و تحلیل ارزش، طرح ریزی فرایند ، انتخاب فرآیندهای تولیدی ، تعیین توالی فرآیندهای تولیدی ، انواع طرح ریزی فرآیند ، طرح ریزی فرآیند دستی ، طرح ریزی فرآیند متغیر ، طرح ریزی فرآیند ایجادی و نیمه ایجادی ، تولید به کمک رایانه ، طراحی برنامه زمانی.


رویه های طرح ریزی چیدمان

برنامه از به ، تجزیه و تحلیل جریان تولید ، مروری بر رویکرد مفهومی ، ادغام SLP و PFA ، طرح ریزی جریان ، نمودار طرح ریزی چیدمان ، فضاهای مورد نیاز ، برنامه چیدمان تسهیل FLAP ، شرح وتوصیف رویه ، برنامه چیدمان تسهیلات FLAP ، دستورالعمل های کاربردی .

طراحی محصول و طرح ریزی فرآیند

مدل های مکان یابی در طرح ریزی تسهیلات
مدل های مکان یابی در طرح ریزی تسهیلات

مدل مکان یابی تک تسهیلی ، مسئله مکانیابی کمترین مجموع با فاصله پله ای ، گسترش به نواحی مستطیلی ، مدل مکان یابی مینی ماکس برای حالت تک تسهیلی ، مساله مکان یابی مینی ماکس با فواصل پله ای ، منحنی های تراز برای مدل مینی ماکس ، مسئله تخصیص مکان ، مدل ریاضی ، رویه حل ، مسئله تخصیص مضاعف ، QAP ، روش های ابتکاری جهت حل مسئله QAP ، هزینه های افزوده شده پس از اضافه کردن یک تسهیل جدید ، تعویض جفتی ، رویکرد های ابتکاری وفرا ابتکاری.


رویه های نرم افزاری چیدمان

رویکردهای بهینه سازی دقیق QAP و GTLN ، رویه های دقیق نظریه گراف ، رویه های ابتکاری ، رویه های بهبود دهنده ، الگوریتم های بهبود دهنده ، تکنیک رایانه ای تخصیص ارتباطی تسهیلات CRAFT ، طرح ریزی رایانه ای تسهیلات COFAD ، رویه های سازنده ، تکنیک ارزیابی و تحلیل چیدمان کارخانه PLANET ، طرح ریزی استقرار رایانه ای ارتباطی CORELAP ، برنامه خودکار طراحی چیدمان ALDEP ، طراحی بلوکی ، روش های ابتکاری نظریه گراف ، روش های مارپیچی SPIRAL ، مدل های چیدن دستگاه های مضاعف زوجی جفتی .

رویه های نرم افزاری چیدمان