دات نت نیوک

HSE

هر مجموعه ای که دارای گواهینامه HSE باشد بدین معناست که آن مجموعه در راستای فعالیت خود و اجرای فرایندهای تعریف شده اش، کلیه الزامات مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان خود و همچنین الزامات مربوط به محیط زیست را رعایت می کند.

در واقع سازمانهایی که موفق به طراحی، مستندسازی، استقرار و اخذ گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001 و گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 گردند، همان سیستم مدیریت HSE را پیاده سازی کرده اند.

بنابراین سیستم مدیریت HSE به نوعی از ترکیب دو استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001 و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 حاصل شده است

HSE

برخی از مزایای طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست:

برخی از مزایای طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست
  • کاهش حوادث در محیط های کاری
  • کاهش عواقب بلند مدت در زندگی کارکنان بواسطه کاهش صدمات جانی و نقص عضو
  • افزایش در ارائه تولید و یا خدمات بیشتر
  • افزایش انگیزه کارکنان به دلیل کار در یک محیط ایمن و ایده آل
  • شناسایی و ارزیابی خطراتی که در محیط وجود دارد اما دیده نمی شود
  • کاهش ضایعات ( چه محصول باشد و چه خدمت )
  • کاهش آلودگی های زیست محیطی شامل آلودگی آب، خاک و هوا
  • نگهداری منابع طبیعی برای نسل های آینده
  • مدیریت صحیح پسماندها
  • کاهش بیماری ها و امراض از طریق حفظ محیط زیست